UVJETI U POSLOVANJU – koje nadzire turistička inspenkcija i načelo oportuniteta

Od 1. travnja 2019. godine, stupanjem na snagu Zakona o Državnom inspektoratu (NN 115/18) Turistička inspekcija djeluje u sastavu središnjeg državnog ureda – Državnog inspektorata tj. ujedinjuju se sve inspekcije u turizmu.

Zakonom o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“, broj: 130/17.) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj: 99/18.) donesene su velike novosti u pogledu ovlaštenja turističkog inspektora, jer se uvodi primjena načela oportuniteta.

Načela oportuniteta je mogućnost da se manjim prekršajima može dati upozorenje, s vremenskim rokom da se isprave nepravilnosti, a ne da se odmah ispisuju novčane kazne.

S ciljem podizanja kvalitete u poslovanju ugostitelja i pružatelja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu, kao i smanjenja broja prekršaja u poslovanju pravnih i fizičkih osoba čije poslovanje kontrolira Turistička inspekcija, izrađen je vodič za ugostitelje i pružatelje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu. Vodič ukazuje i na prava koja imaju korisnici ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu.

Više detalja saznajte u Vodiču za ugostitelje i pružatelje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu te za korisnike tih uslugaa koji se nalazi u prilogu.

 

Photo: Atrox d.o.o